Qarabağın düzləri,

Top bitərnərgizləri,

Toy gülü,bayram gülü

Əlvangeyər qızları

 

 

Qarabağda üzüm var,

Qara gözdə gözüm var

Getmə, dayan, ay gözəl

Sənə bircə sözüm var.

              


Qarabagın özündə

Ceyran atlar düzündə

Vətən məhəbbəti var

Oğlunda qızında.

 


Qarabaq bağdı, neynim

Dörd yanı dağdı neynim

Yad eldə dərd çəkənlər

Sinəmə dağdı, neynim?


 Qarabağın başını

Kimsə bilməz yaşını

Yad əllərə vermərən

Torpağını, daşını.


Qarabağın bağları

Gül qoxar bulaqları

Nurlu cənnətə bənzər

Yam-yaşıl yaylaqalrı. 


Bu dağların sünbülü

Açılıb qonça gülü

Yarı məndən incidib

Kəsilsin belə dili. 


 Siz mənim ayım qaşlar,

Kamanım, yayım qaşlar,

Yolunuzda can verim

Eləyin vayım qaşlar! 


  Bu dağdan karvan gedər,

Qabaqda sarvan gedər,

Ayrılma el-obadan

Dalınca Şirvan gedər. 


Gülüm çin-çin oleydı

Bibim elçim oleydı

Bu gecə toy görmüşəm,

Kaş yuxum çin oleydı


Maral göldə üzmərəm,

Telimə gül düzmərəm,

Qızıl alma atmasan

Mən bu toyda süzmərəm.

 

                                               19.12.1981 


Ağır-ağır var dərdim

Gül axtardım xar dərdim

Cəfa çəkdim yolunda

Duyammadı yar dərdim.

 

                                                                        19.12.1981 


 Arazın sonasıyam,

Ört üstüm donasıyam,

O tayda duran qızın

Mən bədbəxt anasıyam! 


Xan Arazın qacıyam

Ocaqların sacılar

Yol verin toya gedim

Gözü yaşlı bacıyam.

 

                                                                           23.12.1981 


Dərya, səndən keçmərəm,

Suyun şordu-içmərəm,

Bivəfa gözəl üçün

Əsil yardan keçmərəm.

 

                                          24.12.1981


 Bazarın al müqəşşər,

Gel duraq qabaq-qənşər

Söz desən dil-dil ötər

Baldız deyil-şərdi, şər. 


Həyətimiz söyüddü

Gün keçdi axşam ötdü,

Marıltısı kəsilmir

Qaynana deyil- İTDİ.

 

                                     26.12.1981


Bu yolun ağına mən

Qurbanam dağına mən

Gəlmişəm, qız atası

Sözüvün sağına mən. 


 Bu yerə üzüm gəlməz

İstərəm üzüm gəlməz

Sinəmə sözüm sığmır

Deməyə üzüm gəlməz. 


 Ağlaram özüm, neynim?

Tutulub gözüm, neynim?

Bir namərd əlindəyəm

Qutarıb sözüm, neynim? 


 Bağçadadı kilim yar

Üstündəki gülüm yar

Kipriklə işarə ver

Oğrun-oğrun gəlim yar.

 

                                      27.12.1981 


 Bu yolnan atlı çapar,

Xəbər gərirər çapar,

Dərdin dilim yandırar

Həm dağlayar, həm çapar


Çayda gəmim olaydı,

Çəmdə zəmim olaydı,

Nə sənə tuş gəleydim

Nə bu qemim olaydı.


Görünən o tay dağlar

Ağırdı o tay, dağlar!

Bu yanda hicran mələr

Necədi o tay, dağlar?

 

                                                    02.01.1982


Bu dağdan köçüm allam

Vənətdən gücüm allam

Yüz yerdən yaralansam

Yağıdan öcüm allam.

 

                                      03.01.1982


Ələk kimi ələnnəm

Dərdə-qəmə bələnnəm

Bircə bala dərdiynən

Qapı-qapı dilənnəm


Bala, bala, can bala,

Boynuna qurban, bala!

Gəl çıx qənşər təpəyə

Bir görsün anan, bala!


Əlimdə kaman ağlar,

Eləyər aman ağlar,

Getmə, gözüm qarası!

Dalınca anan ağlar.


 Dağlara qar düşəndə,

Bağlara bar düşəndə

Dünya gözümdən düşər

Yadıma  yar düşəmdə.


 Yaylığın ağı məndən

Əl çəkməz yağı məndən

Ay zalım, insaf elə

Gəl götür dağı məndən!


 Bulağ üstə bu sənəm,

O Süsənbər, bu Sənəm,

Gözlər eşqin bulağı,

Dodaq qaynar, busə nəm.


Bu yal el ha sarıdı

Yaram el ha sarıdı

Vətən çağıran gündə

Oğul el hasarıdı.


 Eləmi dərdi məndə,

Üzün tut dərdi məndə,

El-obam yesir olub.

Hamsının dərdi məndə


 Dağlar lala günüdü,

Süsəni, sünbülüdü,

Oğul düşmən çəpəri

Qız atanın gülüdü.


 Eləmi bu sabaha

Göz tikdim bu Sabaha

Dünyanın işinə bax!

Can ucuz, busə baha.


Ər babalar alqışı,

Yaz eladik ha qışı,

İp boğaza keçəndə

Yerin tapar haqq işi.

 

                                                     06.01.1982


 Yaylığın ağına bax,

Köynəyin bağına bax,

Köynəyimnən neyşün var?

Sinəmin dağına bax!


 Muğan düzümdü mənim,

İki gözümdü mənim,

Yağıya yesir gedən

Bədbəxt qızımdı mənim

 

                                                  08.01.1982


 Geca çıxan aydımı?

Gözəllərə taydımı?

Ay qız, bir xəbər elə

Toyumuz bu aydımı?


Gələn aya

O göydən gələn aya,

Qardaşım səfərdədi

Toy qaldı gələn aya.


Mən aşiqəm İlqara,

Heç olmasın il qara,

Yüz il qürbətdə qalsan

Dönük çıxma İlqara

 

                                   10.01.1982


 Dağların qarına bax

Gözümün tarına bax

Dərdimdən oxuyuram

Deyirlər: arına bax!


 Fərim gəl, Fərmanım gəl,

Həkimim, loğmanım gəl!

Yolunda can verirəm

Tapılmaz dərmanım, gəl!


 Qara qayadan uşdum,

Sağ idim, sayrı düşdüm,

Açmadım qönça kimi

Qora vaxtda müzüşdüm.

 

                                                     13.01.1982


 Eləmi dərdi məndə

Dərdin de dərdi məndə

Tək yarım xoşbəxt olsun

Qoy qalsın dərdi məndə


 Kim açdı yarın dərin?

Gedim dərim güllərin

Baş vurdum qəm gölünə

Boy verdim dərin-dərin.


 Qarşıdakı odu zağ,

O qarğadı, odu zağ,

Dərdini mənə göndər, ( azarını mən çəkim)

Qoy olsun sənden uzaq

 

                                                                      05.01.1984


 Eləmi bu dağ məndən

Gül səndən budaq məndən

Köçüb qəbrə gedərəm

Heç getməz bu dağ məndən.

 

                                                  09.01.1984


Eləmi ad oldun, gəl

Ağzımda dad oldun, gəl

Günün qürgətdə keçdi

Evinə yad oldun, gəl!

 

                                                      11.01.1984


  Dağlara qar düşdü, gəl.

Güllərə qar düşdü, gəl.

Qərib-qurbət ellərdə

Yadına yar düşdü- gəl!

 

                                 27.10.1984


   Qara gölə gölmü deyər?

Qara yera çölmü deyər?

Günü keçmiş qocalara

Əsl gəlin «öl»-mü deyər


   Könül tutub düzən yeri,

Ay dolanıb gəzən yeri,

Qəm eləmə dəli könül

Namərd gördün – bəzən, yeri!

 

                                     20.03.1985


                                                           Məmməd qardaşıma:

 Bu dağın başı haça,

Üstündə maral qaça,

O günə qurban ollam

Qapımı qardaş aça.


                                                          Əhməd qardaşıma:

Qardaş qızıl almadı,

... könlümü almadı,

Bir ay vədə vermişdi

Beşcə gün qalmadı.


Atam balası qardaş

Gözüm qarası qardaş,

Ay dizimin taqəti,

Dərdim çarası qardaş!

 

                                           18.12.1985


Ay qardaş, gözüm qardaş!

Şirincə sözüm qardaş!

Sən gəldiyin yollara

Qurbanam özüm, qardaş!